Go to top
Zoom Out
Zoom In
تنظیمات
کوچک نمایی
بزرگ نمایی
ارتباط با ما
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
امروزامروز  
جستجو
جستجوجستجو
سایت انگلیستی
سایت انگلیستیسایت انگلیستی
اینستاگرام
اینستاگراماینستاگرام
سروش
سروشسروش
ایمیل
ایمیلایمیل
ورود
ورودورود

Skip Navigation Linksگالری صفحه اصلی
از گالری صفحه اصلی جهت نگهداری صفحات اصلی استفاده کنید. صفحات اصلی موجود در این گالری در این سایت و سایت‌های تحت آن قابل دسترسی خواهند بود.

پچم
نوع
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
  
  
Associated Content Typeفیلتر
پوشه: BarkhordarMaster
  
1397/04/06 04:03 ب.ظمحمد گلشن روغنی
پوشه: Display Templates
  
1394/11/15 09:53 ق.ظSystem Account
پوشه: Editing Menu
  
1394/11/15 10:43 ق.ظمحمد گلشن روغنی
پوشه: en-us
  
1394/11/15 10:43 ق.ظمحمد گلشن روغنی
پوشه: fa-ir
  
1394/11/15 10:43 ق.ظمحمد گلشن روغنی
پوشه: Preview Images
  
1394/11/15 09:53 ق.ظSystem Account
پوشه: Themable
  
1394/11/15 10:43 ق.ظمحمد گلشن روغنی
پوشه: WebSiteMaster
  
1394/11/15 10:47 ق.ظمحمد گلشن روغنی
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1399/02/09 06:05 ب.ظزهرا اسدی
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1399/02/09 06:03 ب.ظزهرا اسدی15صفحه خوش‌آمدگویی
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
1399/02/09 06:05 ب.ظزهرا اسدی15صفحه مقاله
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
1394/11/15 10:43 ق.ظمحمد گلشن روغنیزهرا اسدی15صفحه مقاله
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
1394/11/15 10:43 ق.ظمحمد گلشن روغنیزهرا اسدی15صفحه مقاله
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
1394/12/10 03:58 ب.ظمحمد گلشن روغنیزهرا اسدی15صفحه خوش‌آمدگویی
BlankWebPartPageBarg.aspx
BlankWebPartPageBarg.aspx
  
1399/07/19 05:33 ب.ظنینا خزدوز15صفحه خوش‌آمدگویی
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
1394/11/15 10:43 ق.ظمحمد گلشن روغنیزهرا اسدی15استفاده مجدد از مورد کاتالوگ
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
1394/11/15 10:43 ق.ظمحمد گلشن روغنیزهرا اسدی15استفاده مجدد از مورد کاتالوگ
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
1399/02/09 06:03 ب.ظزهرا اسدی15بلهصفحه خوش‌آمدگویی
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
1394/11/15 10:43 ق.ظمحمد گلشن روغنیزهرا اسدیصفحه ویکی جامع
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
1394/11/28 02:07 ب.ظالهام اکبری نصیریزهرا اسدی15صفحه خطا
extrnalBarg.master
extrnalBarg.master
  
1399/02/09 06:07 ب.ظزهرا اسدی
extrnalBarg_copy(1).master
extrnalBarg_copy(1).master
  
1399/02/09 06:07 ب.ظزهرا اسدی
favicon.ico
favicon.ico
  
1394/12/02 09:02 ق.ظنوشین فرج الهیزهرا اسدی
interanetBarg.master
interanetBarg.master
  
1400/01/18 08:26 ق.ظنوشین فرج الهی
interanetBarg_copy(1).master
interanetBarg_copy(1).master
  
1399/02/09 06:06 ب.ظزهرا اسدی
interanetBarg_copy(2).master
interanetBarg_copy(2).master
  
1399/02/09 06:06 ب.ظزهرا اسدی
interanetBarg_copy(3).master
interanetBarg_copy(3).master
  
1399/02/09 06:06 ب.ظزهرا اسدی
interanetBarg_copy(4).master
interanetBarg_copy(4).master
  
1399/02/09 05:05 ب.ظn.ghasemi
interanetBarg_copy(5).master
interanetBarg_copy(5).master
  
1399/02/09 07:08 ب.ظn.ghasemi
interanetBarg_copy(6).master
interanetBarg_copy(6).master
  
1399/02/13 02:48 ب.ظn.ghasemi
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
1 - 30بعدی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی