ارتباط با کانون بازنشستگان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
اولين مجمع كانون در تاريخ 24/05/1386 تشكيل و هيئت مديره موسس آن انتخاب شدند.
شماره تماس : 88934708
- وب سایت : کانون بازنشستگان شرکت