نیروگاه ایسین
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

نیروگاه ایسین
معرفی شرکت ... شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

مدیر عامل
اطلاعات تکمیلی شرکت
آدرس : بندرعباس ، بزرگراه شهید رجائی ، روبروی روستای پشته ایسین ،جنب پست 400 گنو، نیروگاه سیکل ترکیبی
تلفن :
نمابر :
وب سایت :