نیروگاه ایرانشهر
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

نیروگاه ایرانشهر
معرفی شرکت ... شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

مدیر عامل
اطلاعات تکمیلی شرکت
آدرس : ایرانشهر ، کیلومتر 17 جاده بمپور
تلفن :
نمابر :
وب سایت :