شرکت مدیریت تولید برق سیستان بلوچستان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مدیریت تولید برق سیستان بلوچستان
شرکت مديريت توليد برق ايرانشهردر تاريخ 1378/4/1 در قالب بخش غير دولتی به صورت سهامی خاص تغيير نام و تاسيس گرديد و طی شماره 1705 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی زاهدان به ثبت رسيده است. آخرين اساسنامه آن در تاريخ 1382/11/29با نام شرکت مديريت توليد برق نيروگاههاي استان سيستان و بلوچستان پس از انتزاع بخش توليد از برق منطقه اي و الحاق نيروگاههاي گازي زاهدان و کنارک به شرکت، به تصويب رسيده است. در حال حاضر اين شرکت زير مجموعه شرکت مادر تخصصی توليد نيروي برق حرارتی می باشد و ستاد اصلی آن در زاهدان واقع است که از تاريخ 1383/1/1 با کارکرد چهار نيروگاه بخار ايرانشهر، گازي زاهدان، گازي کنارک و سيکل ترکيبی بمپور ادامه فعاليت می نمايد.

نیروگاه گازی زاهدان:
اين نيروگاه در کيلومتر 5 جاده گوربند در غرب اين شهر واقع می باشد. در سالهاي 63-1362 نصب تجهيزات سه واحد توسط شرکت توانير با نظارت شرکت هيتاچی ژاپن )سازنده تأسيسات نيروگاه(آغاز و در اواخر سال 1365عملا وارد مدار و بهره برداري ازآن آغازگرديد. با توجه به رشد بار و کمبود نيرو، دو واحد به مجموعه نيروگاه اضافه گرديدکه ابتدا در سال1374 يک توربين گازBBC و در سال 1376يک واحد AEG نصب و راه اندازي گرديد که نيروگاه مجموعاً داراي 5 واحد 25 مگاواتی شد .در سال 1386 نيز چهار واحد هيتاچی اضافه گرديد در انتهاي سال 95 واحد BBC جمع آوري و در حال حاضر اين نيروگاه داراي 8 واحد 25 مگاواتی می باشد . ضمناً از ابتداي سال 96 با ورود گاز به شهر زاهدان، برنامه ريزي جهت راه اندازي واحدهاي نيروگاه با سوخت گاز اقدام گرديده است و هم اکنون 7واحد با سوخت گاز در مدار می باشد .

نيروگاه بخار ايرانشهر:
نيروگاه حرارتی ايرانشهر به ظرفيت 256 مگاوات) 4 واحد 64مگاواتی( در 18 کيلومتري شمال غربی ايرانشهر و در 2/1کيلومتري غرب سه راه ايرانشهر به بم درحاشيه جنوبی جاده در زمينی به مساحت 150هکتار قرار گرفته است. قرارداد ساخت در سال 1368 بين شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان و شرکت اشکودا کشور چک و اسلواکی بسته شد .سوخت راه انداز نيروگاه گازوئيل و سوختهاي اصلی آن گاز و مازوت می باشدکه پس از اتصال شبکه سراسري گاز به شهر ايرانشهر واحدهاي نيروگاه بصورت گاز سوز در مدار قرار گرفته است.

نيروگاه سيکل ترکيبی بمپور:
عمليات احداث بخش گاز نيروگاه سيکل ترکيبی بمپور از سال 1388 و در مجاورت نيروگاه بخار ايرانشهر آغاز گرديد. کار فرماي اين پروژه سازمان توسعه برق بوده و شرکت مپنا به عنوان مجري و شرکت مشانير در سمت مشاور ايفاي نقش نموده اند . شناخته می شوند به ترتيب در تاريخ 1392/12/22 و 1393/01/20 12G و 11Gواحدهاي گازي اين نيروگاه که به نام هاي پس از انجام تست هاي اوليه با شبکه سنکرون و در تاريخ هاي1393/09/16 و 1393/11/13 تحويل موقت گرديد. هم اکنون نيز شرکت مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان بهره برداري از اين نيروگاه را بر عهده دارد.

نيروگاه گازي کنارک:
نيروگاه گازي کنارک در 50 کيلومتري شهرستان چابهار قرار دارد. اين نيروگاه در کنار درياي عمان و در زمينی به مساحت که در سال 1357 نصب و از سال 1358 به بعد بهره 5f حدود 30 هکتار احداث شده است. نيروگاه داراي شش واحد آلستوم برداري گرديده است.سوخت مصرفی نيروگاه گازوئيل می باشد که به وسيله تانکر از پهلوگيري کشتی هاي نفت کش در چابهار به نيروگاه حمل می گردد. آب مصرفی نيروگاه از طريق کارخانه آب شيرين کن کنارک تأمين می شود.
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
محب علی پودینه تمیز

مدیر عامل
اطلاعات تکمیلی شرکت
آدرس : زاهدان ، کیلومتر 5 جاده گوربند
تلفن : 33411587-054 -31137308 الی 31137315
نمابر :33411584 054
وب سایت : http://sbpower.ir