نیرو گاه سیکل ترکیبی سمنگان
نیروگاه سمنگان  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

مشخصات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
مشخصه عنوان
سرمایه گذار مشارکت کانی مس، قدس نیرو و کرمان تابلو
شرکت پروژه شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان
مشاور سرمایه گذار شرکت قدس نیرو
مشاور شرکت تولید نیروی برق حرارتی شرکت مهندسی مسینان
نام بانک عامل بانک صنعت و معدن
روش اجرا B.O.O


مشخصات فنی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
مشخصه عنوان
پست نیروگاه 230 کیلوولت
ظرفیت نیروگاه دو واحد گازی 166 مگاواتی -یک واحد بخار 160 مگاواتی
ظرفیت کل نیروگاه 492 مگا وات
مساحت زمین
سنکرون واحد یک گازی 1395/05/23
سنکرون واحد دو گازی 1395/06/19
سنکرون واحد یک بخاری 1395/07/29


آدرس نیروگاه

بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار