معرفی شرکت

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مسئولیت ساماندهی فعالیت های تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، راهبری شرکتهای زیر مجموعه و برنامه ریزی، مدیریت توسعه و بهره برداری از نیروگاههای یاد شده در چارچوب سیاست های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیر دولتی در تولید برق حرارتی برعهده دارد.


شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی


سرمایه گذاری

فرايند سرمایه گذاری در كشور ما به دنبال كاهش مداخله دولت در بازار براي جلوگيري از انحصار، تطبيق قوانين در بازار، ايجاد رقابت و شرايط امن و مساعد براي سرمايه گذاري ها، جلو گيري از وارادات بي رويه مواد بي كيفيت و مضر خارجي و توليدات كه بصورت غيرمعياري و بي كيفيت در داخل توليد مي شود مي باشد. اما بصورت عمومي مي توان گفت سرمایه گذاری داراي اهداف ذيل مي باشد: افزايش كارايي، افزايش رقابت، گسترش بازار سرمايه و اصلاح قوانين. به منظور دستيابي به این منافع و در راستاي نائـل آمدن به اهداف قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ايجاد بستر لازم براي شكل دهي به سازوكار بازار رقابتي سالم و با عنايت به حفظ حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان و همچنين فرهنگ‌سازي وايجاد انگيزه براي بخش خصوصي به منظور ورود به بازار برق و نيز اعتمادسازي مناسب، شركت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در طي سالهاي گذشته اقدام به برون سپاري فعاليت هاي اجرايي در زمينه توليد برق نموده است.


گالری تصاویر