قوانين و مقررات
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (تاریخ ابلاغ: 90/08/07)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی قانون مبارزه با پولشوئی (تاریخ ابلاغ: 86/11/24)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشوئی (تاریخ ابلاغ: 88/09/14)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی قانون برگزاری مناقصات (تاریخ ابلاغ: 83/11/26)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آئین نامه تضمین معاملات دولتی (تاریخ ابلاغ: 82/08/11)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آئین نامه خدمات مشاوره (تاریخ ابلاغ: 88/10/01)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آئین نامه اجرائی بند "ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات (تاریخ ابلاغ: 85/07/16)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آئین نامه اجرائی بند "الف" ماده 26 قانون برگزاری مناقصات (تاریخ ابلاغ: 85/07/16)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نصاب معاملات سال 1395 (تاریخ ابلاغ: 95/02/12)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دستورالعمل ایمنی میهمانان و بازدیدکنندگان (تاریخ ابلاغ: 97/05/10)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دستورالعمل خوداظهاری پایش آلودگی محیط زیست در شرکت های زیرمجموعه (تاریخ ابلاغ: 97/03/27)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دستورالعمل سم پاشی و کنترل جوندگان در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (تاریخ ابلاغ: 96/09/20)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دستورالعمل الزامات بهداشت و ایمنی و محیط زیست و امور اجتماعی در آبدارخانه و آشپزخانه و سالن غذا خوری (تاریخ ابلاغ: 97/07/16)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دستورالعمل استقرار وپیاده سازی مدیریت سبز (تاریخ ابلاغ: 98/06/24)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دستورالعمل ایمنی کار با چرثقیل ها و بالابرها و تجهیزات بار برداری (تاریخ ابلاغ: 98/06/20)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دستورالعمل مدیریت آلاینده های زیست محیطی (تاریخ ابلاغ: 98/06/31)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دستورالعمل ایمنی بهره برداری از لیفتراک (تاریخ ابلاغ: 97/12/04)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دستورالعمل پایش برخط آلاینده های زیست محیطی در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (تاریخ ابلاغ: 97/06/31)
بروز رسانی محتوا: 98/09/10، دفتر فناوری اطلاعات و آمار