هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   رئیس هیات مدیره
  نام : همایون
  نام خانوادگی :حائری
  سوابق تحصیلی :لیسانس مهندسی برق، فوق لیسانس مهندسی برق
  سوابق کاری :معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ، مشاور وزیر نیرو و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، مشاور عالی وزیر نیرو و رییس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات و امور بین الملل وزارت نیرو ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت توانیر ، رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  پست الکترونیکی : H.Hayeri[at]tpph.ir
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام :محسن
  نام خانوادگی : طرزطلب
  سوابق تحصیلی :  فوق لیسانس اقتصاد و معارف اسلامی ، فوق لیسانس مدیریت اجرایی
  سوابق کاری : معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، مجری طرح های رودبار لرستان -چمشیر و پارسیان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، عضو هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  پست سازمانی : مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
  پست الکترونیکی : M.Tarztalab[at]tpph.ir
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: عبدالرسول
  نام خانوادگی:پیشاهنگ
  سوابق تحصیلی: لیسانس برق -قدرت، فوق لیسانس برق -قدرت
  سوابق کاری : مدیرعامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان ، معاون هماهنگی و نظارت بر بهره برداری شرکت توانیر
  پست سازمانی : معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
  پست الکترونیکی: A.Pishahang[at]tpph.ir
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: محمد
  نام خانوادگی: دورعلی
  سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی مکانیک ، فوق لیسانس مهندسی مکانیک ، دکترای مهندسی هوا و فضا
  سوابق کاری : استاد دانشگاه صنعتی شریف
  پست الکترونیکی: M.Dourali[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: آرش
  نام خانوادگی: کردی
  سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی برق – شبکه های انتقال و توزیع ، فوق لیسانس مهندسی برق - قدرت
  سوابق کاری : مدیر عامل شرکت توانیر ، معاون راهبری شبکه برق ایران شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، مدیر عامل برق منطقه ای باختر (استان های همدان، لرستان و مرکزی)
  پست الکترونیکی: A.Kordi[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: حمیدرضا
  نام خانوادگی: عظیمی
  سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی برق -الکترونیک ، فوق لیسانس علوم اقتصاد
  سوابق کاری : رئیس هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق یزد، عضو هیئت مدیره شرکت های تولید نیروی برق شاهرود و سیستان و بلوچستان، مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، مدیر امور برنامه ریزی، قراردادها و تامین منابع مالی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  پست سازمانی : معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
  پست الکترونیکی: H.Azimi[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: عبداله
  نام خانوادگی: عربگری
  سوابق تحصیلی : لیسانس حسابداری ، فوق لیسانس مدیریت دولتی
  سوابق کاری : معاون مالی و اداری و ذیحساب سازمان بهره وری انرژی ایران ، معاون پشتیبانی و ذیحساب سازمان توسعه برق ایران
  پست سازمانی : معاون مالی و مجامع عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
  پست الکترونیکی: A.Arabgari[at]tpph.irبروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار