عملکرد شرکت در ظرفیت شبکه سراسری برق کشور شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
ظرفیت بهره برداری شده در هر سال (بخش گاز سیکل ترکیبی)
ردیف نام نیروگاه تعداد واحد سنکرون شده ظرفیت هر واحد (مگاوات) 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 تاکنون جمع کل
1 نیشابور 6 123 492 123 123 738
2 خوی 2 123 246 246
3 فارس 6 123 738 738
4 یزد 2 123 246 246
5 کرمان 8 159 795 477 1272
6 کازرون 4 159 318 318 636
7 آبادان 4 123 246 246 492
8 شهدای پاکدشت (دماوند) 12 159 477 1113 318 1908
9 هرمزگان 6 165 825 165 990
10 چهلستون (جنوب اصفهان B.O.T) 6 159 795 159 954
11 سنندج 4 159 318 318 636
12 شیروان 6 159 159 636 159 954
13 رودشور (B.O.O) 3 264 528 264 792
14 پرند 6 159 954 954
15 ارومیه 4 159 159 477 636
16 فردوسی (B.O.O) 6 159 636 318 954
17 جهرم 6 159 636 318 954
18 عسلویه (مپنا) (B.O.O) 6 159 318 636 954
19 سبلان (اردبیل) 4 159 159 477 636
20 چابهار 2 159 159 159 318
21 خورشیدی حرارتی یزد 2 159 159 159 318
22 خرمشهر (B.O.O) 6 162 162 324 162 324 972
23 شهید کاوه (قائن) 4 159 159 477 636
24 کاشان 2 162 324 324
25 گلستان (علی آباد B.O.O) 6 162 972 972
26 توسعه ارومیه 2 162 324 324
27 زاگرس (کرمانشاه) 4 162 486 162 648
28 سلطانیه (زنجان سه) 4 162 486 162 648
29 توسعه سبلان (اردبیل) 2 162 324 324
30 قدس (سمنان) 2 162 324 324
31 زواره (B.O.O) 2 162 324 324
32 فارس (B.O.O) 6 162 648 324 972
33 شهید بسطامی (شاهرود) 2 162 324 324
34 پره سر (B.O.T) 4 162 486 162 648
35 گناوه (B.O.O) 2 162 324 324
36 شیرکوه(یزد 1 B.O.O) 2 162 324 324
37 ایرانشهر 2 162 162 162 324
38 هرمزگان 4 162 648 648
39 سرو (چادرملو B.O.O) 2 166 332 332
40 شوباد (کهنوج B.O.O) 2 162 324 324
41 تابان (صدوق یزد B.O.O) 2 162 324 324
42 ماهشهر 4 648 648 648
43 بهبهان (B.O.O) 2 166 332 332
44 گل گهر (B.O.O) 2 166 332 332
45 سمنگان (B.O.O) 2 166 332 332
46 پتروشیمی دماوند خودمصرف (B.O.O) 2 324 324 324
47 ایران ال جی (B.O.O) 2 324 324 324
48 کاسپین (B.O.O) 1 307 307 307
49 هرمز(B.O.O) 1 160 160 160
50 دالاهو(B.O.O) 1 307 307 307
51 غرب کارون خودمصرف(B.O.O) 1 170 170 170
52 هریس(B.O.O) 1 310 310 310
جمع 186 واحد 492 1107 123 0 246 795 1041 1041 1938 1755 2754 2649 2388 1443 3078 1944 1296 162 1790 324 1644 648 467 787 29912

ظرفیت بهره برداری شده در هر سال (بخش بخار سیکل ترکیبی)
ردیف نام نیروگاه تعداد واحد سنکرون شده ظرفیت هر واحد (مگاوات) 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 تاکنون جمع کل
1 گیلان 3 148 296 148 444
2 منتظر قائم 3 107 107 214 321
3 شهید رجائی 3 100 300 300
4 فارس 3 98 294 294
5 خوی 1 102 102 102
6 نیشابور 3 100 100 200 300
7 شریعتی 1 104 104 104
8 نکا 1 160 160 160
9 یزد 1 160 160 160
10 کازرون 3 160 160 320 480
11 کرمان 4 160 160 480 640
12 شهدای پاکدشت (دماوند) 6 160 480 160 320 960
13 خورشیدی حرارتی یزد 1 160 160 160
14 سنندج 2 160 160 160 320
15 زواره (B.O.O) 1 160 160 160
16 پره سر (B.O.T) 2 160 320 320
17 آبادان 2 160 160 160 320
18 شیرکوه (یزد1B.O.O) 1 160 160 160
19 گناوه (B.O.O) 1 160 160 160
20 سرو (چادرملو B.O.O ) 1 160 160   160
21 (B.O.O )کهنوج  1 160 160 160
22 سمنگان ( B.O.O ) 1 160   160 160
23 تابان (صدوق یزد B.O.O) 1 160   160 160
24 شیروان 2 320                                           160   160 160
25 بهبهان ( B.O.O ) 1 160                                           160     160
26 پرند (بیع متقابل) 2 160                                           160 160   320
27 جهرم (بیع متقابل) 2 160 160 160 160
28 کاشان(بیع متقابل) 1 160 160 160
29 گل گهر(بیع متقابل) 1 160 160 160
جمع کل 55 296 148 0 107 214 300 496 304 0 0 480 480 480 480 320 160 640 640 320 0 320 800 480 480 7945

ظرفیت بهره برداری شده در هر سال (بخش بخاری)
ردیف نام نیروگاه تعداد واحد سنکرون شده ظرفیت هر واحد (مگاوات) 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 تاکنون جمع کل
1 ايرانشهر ( 1 و 2 ) 2 64 64 64 128
2 توسعه شهيد محمد منتظري 4 200 400 400   800
3 توسعه رامين اهواز 2 315 315 315   630
4 شازند 4 325 650 650   1300
5 ايرانشهر ( 3 و 4 ) 2 64 64 64 128
6 سهند 2 325     325 325 650
جمع کل 16 واحد 64 64 715 715 650 650 64 64 325 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3636

ظرفیت بهره برداری شده در هر سال (سایر پروژه ها)
ردیف نام نیروگاه تعداد واحد سنکرون شده ظرفیت هر واحد (مگاوات) 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 تاکنون جمع کل
1 توربين هاي انبساطي نيروگاه نكا 2 98     19.6 19.6
2 توربين های انبساطي نيروگاه رامين 2 6.5     13 13
3 توربين های انبساطي نيروگاه شهید منتظری 2 8   8 8 16
4 گازي كوچك كهنوج ( B.O.O ) 3 25   50 25 75
5 CHP ساختمان وزارت نيرو 1 3.5   3.5 3.5
6 گازي كوچك نوشهر ( B.O.O ) 2 25     50 50
7 گازی کوچک اسلام آباد 4 25   75 25 100
8 گازی کوچک شمس سرخس(B.O.O) 2 25   25 25 50
9 گازی کوچک درود(انتقالی با زاهدان) 1 25 25 25
10 گازی کوچک امیر آباد(B.O.O) 3 34   34 34
11 گازی کوچک قشم(B.O.O) 3 70 70 70
12 گازي كوچك پرند (پرنیان) ( B.O.O ) 1 25   25 25
13 کوچک گازی بهشهر 1 25     25 25
14 کوچک گازی نوشهر 1 25     25 25
15 کوچک گازی ماکو ( B.O.O ) 2 38       76 76
16 کوچک گازی زاهدان 1 42                                            42   42
17 کوچک گازی طرشت 1 25                                               25 25
جمع کل 32 واحد 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 82.6 3.5 50 0 8 8 75 75 25 0 229 118 25 699.1
17 رفع موانع و ارتقای توان تولید نیروگاه های موجود -- -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 340 150 244 1354

مجموع
سال 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 تاکنون جمع کل
جمع کل 852 1319 838 822 1110 1745 1601 1409 2263 2080 3234 3212 2872 1973 3398 2112 1944 877 2185 349 2584 2017 1215 1536 43546
تعداد واحدها 289
 

 

بروز رسانی محتوا: 98/05/20، دفتر فناوری اطلاعات و آمار