گزارش عملکرد شرکت در بخش نیروگاه های بخاری

عملکرد شرکت تولید نیروی برق حرارتی در احداث نیروگاه های بخاری بزرگ
ردیف نام نیروگاه تعداد واحد سنکرون شده ظرفیت هر واحد(مگاوات) ظرفیت بهره برداری شده در هر سال (مگاوات) جمع کل
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
1 ایرانشهر (1 و 2) 2 64 64 64 128
2 توسعه شهید محمد منتظری 4 200 400 400 800
3 توسعه رامین اهواز 2 315 315 315 630
4 شازند 4 325 650 650 1300
5 ایرانشهر(3 و 4) 2 64 64 64 128
6 سهند 2 325 325 325 650
جمع 16 واحد 64 64 715 715 650 650 64 64 325 325 3636
بروز رسانی محتوا: 98/09/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار