مناقصه ها و مزایده ها
قوانين و نمونه قراردادهاي مناقصه و مزايده
1- مصوبه تعيين نصاب معاملات موضوع معاملات ماده 3 قانون مناقصات مصوب 28/2/1393 هيأت دولت

2- قراردادهاي تيپ سازمان برنامه و بودجه
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1-2- قرارداد ep (تاریخ ابلاغ:83/04/14)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 2-2-قرارداد طرح و ساخت صنعتیepc (تاریخ ابلاغ:83/04/14)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 2-2- قرارداد ژئوفيزيك (تاریخ ابلاغ:62/02/27)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 4-2- قرارداد pc (تاریخ ابلاغ:83/10/05)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 5-2- قرارداد مشاوره اي (تاریخ ابلاغ:79/04/29)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 6-2- قراداد پژوهشي (تاریخ ابلاغ:89/05/24)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 7-2- قرارداد پشتيباني (تاریخ ابلاغ:85/04/04)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 8-2- قرارداد تيپ خريد تجهيزات p (تاریخ ابلاغ:83/11/27)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 9-2- شرح خدمات همسان مديريت طرح (تاریخ ابلاغ:92/03/25)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 10-2- موافقتنامه خدمات نقشه برداري (تاریخ ابلاغ:81/07/06)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 11-2- موافقتنامه ژئوتكنيك و مقاومت مصالح (تاریخ ابلاغ:82/06/08)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 12-2- موافقتنامه قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني (تاریخ ابلاغ:83/09/10)
بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار