بیانیه سطح توافق خدمت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

توافقنامه سطح خدمت "نحوه ارزیابی متقاضیان غیر دولتی جهت سرمایه گذاری در تولید برق"

1. مقدمه
حسب سیاستهای اقتصادی دولت به منظور جلب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد محیطی رقابتی جهت بالفعل نمودن توانمندی های موجود، صلاحیت متقاضیان سرمایه گذاری بخش خصوصی یا تعاونی راساً یا با مشارکت خارجی توسط این شرکت بررسی می گردد.

2. هدف
هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، کیفیت تحویل نحوه ارزیابی متقاضیان غیر دولتی جهت سرمایه گذاری در تولید برق برای متقاضیان مورد توافق قرار گیرد.

3. مسئولیت
• سازمان اداری و استخدامی موافقت نموده است که خدمت مذکور توسط این شرکت ارائه گردد.
• شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی دارای مجوز اجرای سیاست¬های حوزه تولید برق برای بخش دولت است که مستندات آن در منوی "میز خدمت" در وب سایت رسمی شرکت بیان گردیده است.

4. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
• متقاضی دریافت مکلف است که با ورود به سامانه تعبیه شده برای خدمت که در منوی "میز خدمت" در وب سایت رسمی شرکت قرار داده شده است، مدارک خود را تنها از طریق سامانه / حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
• موارد مربوط به "اطلاعات خدمت" در منوی "میز خدمت" در وب سایت رسمی شرکت، به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت از سوی دستگاه ذکر می شود.

5. هزینه ها و پرداخت ها
ارائه این خدمت مشمول هزینه ای نمی باشد.

6. دوره عملکرد
این توافقنامه تا تدوین و موافقت با یک توافقنامه سطح خدمت جدید، اعتبار خواهد داشت.

7. خاتمه توافقنامه
خاتمه موافقت نامه سطح خدمت، منوط به اعلام شرکت مادر تخصصی به سازمان امور اداری و استخدامی و موافقت این سازمان می باشد.


بروز رسانی محتوا: 98/01/01، دفتر فناوری اطلاعات و آمار