به سامانه خدمات الکترونیک شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی خوش آمدید

شما می توانید از طریق این درگاه فرم ها و اسناد درخواست سرمایه گذاری خود را مشاهده و پر نمایید و همچنین نتایج فرایند درخواست خود را از طریق این بستر دریافت نمایید