مناقصه ها و مزایده ها
قوانين و نمونه قراردادهاي مناقصه و مزايده
1- مصوبه تعيين نصاب معاملات موضوع معاملات ماده 3 قانون مناقصات مصوب 28/2/1393 هيأت دولت

2- قردادهاي تيپ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1-2 - قرارداد نمونه خريد كالا
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 2-2- قرارداد نمونه خرید کالا با آزمایش

3- قردادهاي تيپ شركت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع (توانير)
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1-3- قرارداد تعمير و بازسازي مربوط به نيروگاه،پست و خطوط
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 2 -3- قرارداد تهيه غذاي كاركنان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 3-3- قرارداد حمل محمولات سنگين
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 4-3- قرارداد حمل مواد شيميائي
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 5-3 - قرارداد خريد كالا
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 6-3 - قرارداد خريد كالا با نظارت بر ساخت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 7-3 - قرارداد كارهاي خدماتي توانير
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 8-3 - قرارداد نگهداري ساليانه فضاي سبز
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 9-3 - قرارداد دستمزدي _كارهاي خدماتي
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 10-3 - قرارداد سرويس،نگهداري و تعمير

4- قراردادهاي تيپ شرکت مديريت برنامه ريزي
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1-4- قرارداد ep
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1-4- قرارداد ep
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 2-4-قرارداد طرح و ساخت صنعتیepc
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 3-4- قرارداد ژئوفيزيك
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 4-4- قرارداد pc
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 5-4- قرارداد مشاوره اي
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 6-4- قراداد پژوهشي
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 7-4- قراداد مشاوره
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 8-4- قرارداد پشتيباني
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 9-4- قرارداد تيپ خريد تجهيزات p
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 10-4- قرارداد مشاوره پژوهشي
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 11-4- شرح خدمات همسان مديريت طرح
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 12-4- موافقتنامه خدمات نقشه برداري
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 13-4- موافقتنامه ژئوتكنيك و مقاومت مصالح
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 14-4- موافقتنامه قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني