هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   رئیس هیات مدیره
  نام : همایون
  نام خانوادگی :حائری
  سوابق تحصیلی :
  سوابق کاری :
  پست الکترونیکی :
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام :محسن
  نام خانوادگی : طرزطلب
  سوابق تحصیلی :  فوق لیسانس اقتصاد و معارف اسلامی ، فوق لیسانس مدیریت اجرایی
  سوابق کاری : معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، مجری طرح های رودبار لرستان -چمشیر و پارسیان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، عضو هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  پست الکترونیکی : M.Tarztalab[at]tpph.ir
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: عبدالرسول
  نام خانوادگی:پیشاهنگ
  سوابق تحصیلی: لیسانس برق -قدرت ، فوق لیسانس برق -قدرت
  سوابق کاری : مدیرعامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان ، معاون هماهنگی و نظارت بر بهره برداری شرکت توانیر
  پست الکترونیکی: A.Pishahang[at]tpph.ir
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: محمد
  نام خانوادگی: دورعلی
  سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی مکانیک ، فوف لیسانس مهندسی مکانیک ، دکترای مهندسی هوا و فضا
  سوابق کاری : استاد دانشگاه صنعتی شریف
  پست الکترونیکی: M.Dourali[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: آرش
  نام خانوادگی: کردی
  سوابق تحصیلی:
  سوابق کاری :
  پست الکترونیکی: [at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: حمیدرضا
  نام خانوادگی: عظیمی
  سوابق تحصیلی: لیسانس علوم اقتصادی
  سوابق کاری : مدیر امور برنامه ریزی و قراردادهای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، مدیر امور تامین تامین منابع مالی شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران
  پست الکترونیکی: H.Azimi[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: عبداله
  نام خانوادگی: عربگری
  سوابق تحصیلی : لیسانس حسابداری ، فوق لیسانس مدیریت دولتی
  سوابق کاری : معاون مالی و اداری و ذیحساب سازمان بهره وری انرژی ایران ، معاون پشتیبانی و ذیحساب سازمان توسعه برق ایران
  پست الکترونیکی: A.Arabgari[at]tpph.ir