مشخصات فنی واحدهای نیروگاهی کشور در سال 1394

در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار مربوط به مشخصات فنی واحدهای نیروگاهی کشور در سال 1394 ارائه می گردد.