برنامه زمانبندی راه اندازی نیروگاه های کشور
در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار مربوط به برنامه زمانبندی راه اندازی نیروگاه های کشور ارائه می گردد.