+A | -A |
براي مشاهده راهنماي متقاضيان سرمايه گذاري به عناوين زير مراجعه نمائيد :
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1- دستورالعمل ارزیابی توانمندي متقاضیان غیردولتی جهت سرمایه گذاري در تولید برق

2 - فرآيند طرح هاي BOO
فرايند طرح هاي نيروگاه BOO ( Built – Own – Operate )
واگذاري پروژه احداث نيروگاهي به شيوه ساخت ، مالكيت و بهره برداري
صدور مجوز احداث نيروگاه توسط بخش غير دولتي كه توانمندي آنان مورد تائيد قرار گرفته و از نظر زيست محيطي نيز مجاز به احداث نيروگاه باشند طبق بند "ب" ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه به وزارت نيرو واگذار گرديد كه در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ گرديد . در قانون پنجم توسعه نيز حمايت از بخش خصوصي مورد تاكيد قرار گرفت .
وزارت نيرو در دستور العمل اجرائي صادره اجازه ارزيابي توانمندي متقاضيان و نتايج مطالعات زيست محيطي و همچنين انعقاد قرارداد با سرمايه گذار را به شركت توانير واگذار نمود كه سازمان توسعه برق ایران فعاليت هاي مرتبط با تمهيدات اوليه ، انعقاد قرارداد با سرمايه گذار ، نظارت بر اجراي قرارداد ، احداث نيروگاه تا مرحله بهره برداري تجاري را بعهده دارد .
سرمايه گذار احداث نيروگاه ، تقاضاي خود و متعاقباً فرم هاي تكميل شده ارزيابي توانمندي را به سازمان توسعه برق ایران ارائه مي نمايد كه در مرحله نخست در كميته ارزيابي توانمندي شرکت و سپس در شركت توانير مورد بررسي قرار مي گيرد كه در صورت تائيد نهايي ، موافقت اصولي احداث نيروگاه درمنطقه مورد نظر منوط به انجام مطالعات امكان سنجي (توجيه فني - اقتصادي) بانتايج مورد تائيد شركت توانير توسط اين شرکت صادر مي گردد .
متقاضي در اين مرحله نسبت به تملك زمين ، انجام مطالعات كيفيت خاك ، مكانيك خاك ، مطالعات ارزيابي زيست محيطي ، تامين برق دوران ساخت ، آب مورد نياز و ساير موارد لازم در ساختگاه از جمله ديواركشي ، محوطه سازي و ايجاد ساختمانهاي اداري و تجهيز كارگاه با پشتيباني بالقوه طرح هاي نيروگاه BOO اقدام مي نمايد .
سرمايه گذار به منظور افتتاح اعتبار اسنادي و استفاده از منابع مالي صندوق توسعه ملي گزارش توجيهي خود را به بانك مورد نظر ارائه و در صورت تائيد توسط بانك و قبول عامليت ، قرارداد عامليت به منظور تامين مالي بين بانك و صندوق توسعه ملي منعقد مي گردد .
در مراحل شروع عمليات اجرائي در ساختگاه و با توجه به تعهد وزارت نيرو در مورد تامين سوخت ، نياز سوخت به شركت گاز اعلام و متعاقباً قرارداد برقراري انشعاب و سوخت رساني با شركت گاز منعقد مي گردد وتمهيدات لازم جهت احداث ايستگاه تقليل فشار گاز با هزينه وزارت نيرو انجام مي شود .
سرمايه گذار متن قرارداد خريد تضميني برق در قالب موافقت نامه ، شرايط خصوصي و شرايط عمومي و جداول مرتبط كه توسط وزارت نيرو به صورت تيپ ابلاغ شده است را امضاء و جهت امضاء توسط شركت توانير و ابلاغ توسط اين شرکت ارائه مي نمايد . در اين قرارداد مناسبات طرفين در مرحله احداث نيروگاه شامل 2 مرحله پيش برد و اجرا و همچنين خريد برق توليدي در دوره بهره برداري تجاري پيش بيني شده است .
دوره پيشبرد شامل كليه اقدامات سرمايه گذار و مبادله قرارداد هاي لازم تامرحله ساخت تجهيزات اصلي ، احداث ابنيه اصلي ، نصب ، آزمايش و راه اندازي نيروگاه مي باشد .
كليه مراحل اجراي طرح در مرحله پيش برد و اجرا توسط طرح هاي نيروگاه BOO‌ مورد پايش قرار گرفته و مراحل ساخت ، نصب ، تست و راه اندازي مورد نظارت قرار گرفته و در صورت وجود معايب و نواقص مراتب به سرمايه گذار اعلام تا پس از رفع نقايص بهره برداري تجاري تحقق يابد .
در صورت موفقيت آميز بودن كليه تستهاي قراردادي واحد هاي نيروگاه ، بهره برداري تجاري محقق شده و با هماهنگي شركت مديريت شبكه ، از معاونت امور برق و انرژي تقاضاي صدور پروانه بهره برداري بعمل مي آيد . با شروع بهره برداري تجاري مسئوليت شرکت توسعه برق ايران خاتمه يافته تلقي مي گردد و از آن پس مسئوليت دريافت انرژي و پرداخت صورتحسابها و تحويل سوخت (از جمله نگهداري و بهره برداري ايستگاه گاز) را شركت توانير و يا نماينده منتخب وي به عهده مي گيرد .

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 3- قرارداد خريد برق

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 4- فلوچارت اجراي طرحهاي نيروگاه BOO

5- فرآيند طرح هاي BOT
طرحهاي نيروگاه BOT
BOT(Build,Operate,Transfer) يا ساخت، بهره برداري و واگذاري از روشهاي سرمايه گذاري خصوصي مي باشد. عموما ظرفيت نيروگاه ها و منطقه جغرافيايي احداث آن ها در حد استان يا شهرستان توسط شركت توانير ابلاغ مي گردد و سازمان توسعه برق ایران در اولين گام اقدام به انتخاب مهندس مشاور بمنظور انجام مطالعات امكان سنجي و تعيين محل دقيق و مناسب نيروگاه مي-نمايد.
اين مطالعات در زمينه هاي مختلف از جمله مطالعات زمين شناسي و لرزه خيزي، مطالعات هواشناسي و محيط زيست، بررسي منابع آب و سوخت، بررسي نحوه تامين نيروي انساني، بررسي راه هاي دسترسي و حمل تجهيزات، بررسي اتصالات نيروگاه به شبكه برق كشور( از لحاظ تعداد مدار و سطح ولتاژ) و بالاخره از همه مهمتر مطالعات اقتصادي انجام مي شود.
پس از انتخاب زمين نيروگاه، كار نقشه برداري و تملك اراضي آغاز و گزارش ارزيابي زيست محيطي نيروگاه براي اخذ مجوز از شرکت حفاظت محيط زيست تهيه مي‌شود. ضمن اينكه براي آگاهي از كيفيت خاك، با انتخاب مشاور ژئوتكنيك نسبت به انجام آزمايشات مكانيك خاك و زلزله-شناسي اقدام مي گردد. در اين فاز ممكن است براي اطمينان از وجود منابع كافي آب مورد نياز دوران بهره برداري نيروگاه آزمايشات ژئوتكنيك نيز انجام شود.
لازم بذكر است در پروژه هاي BOT معمولا زمين براي مدتي كه براي ساخت (3الي4سال) و سپس بهره برداري نيروگاه (20 الي 25 سال) لازم است، تحويل سرمايه گذار مي گردد و در پايان دوره قرارداد همراه با نيروگاه بازپس گرفته مي شود. توانير در دوره بهره برداري از نيروگاه مسئول تامين و تحويل سوخت مناسب و كافي نيز مي باشد و در مقابل برق توليدي را در خروجي نيروگاه با شرايط و نرخي كه در قرارداد مشخص شده است خريداري مي نمايد. بنابراين مطالعات امكان سنجي بايد به نحو مطلوب انجام شود.
سازمان توسعه برق ایران پابه پاي مذاكرات ممكن است آماده سازي ساختگاه را نيز انجام دهد و اقداماتي همچون حصاركشي زمين نيروگاه، حفر چاه آب موردنياز دوره بهره‌برداري(بعلت محدود بودن اعتبار مجوزات مربوطه و احتمال واگذاري امتياز به سايرين در صورت عدم اقدام عملي)و... را نيز بعمل آورد و در صورت لزوم اقدام به احداث جاده دسترسي مناسب نمايد.
پروژه هاي BOT اصولا در داخل فنس نيروگاه تعريف مي شوند و اقداماتي مانند سوخت رساني، برقراري اتصالات نيروگاه به شبكه برق سراسري و آب رساني از فواصل دور بعهده خريدار برق است و معمولا هزينه هاي عمده خريدار برق در اين دوره مربوط به اين اقدامات مي شود.
با امضا قرارداد خريد برق كه بصورت ECA تنظيم مي شود(سرمايه گذار سوخت را مجاني تحويل مي گيرد و تحت شرايطي مانند راندمان تضميني آن را تبديل به برق مي كند و به تحويل دهنده سوخت مي فروشد)، طرفين وظايفي را بعهده مي گيرند تا پروژه قطعيت پيدا كرده و ساخت نيروگاه از سوي سرمايه گذار آغاز شود. اين وظايف از سوي سرمايه گذار عمدتا شامل تامين منابع مالي پروژه و از سوي توانير شامل اخذ بعضي مجوزات و ارائه تضمن پرداخت هاست. بعلت هزينه هاي بالاي احداث نيروگاه، سرمايه گذاران معمولا قادر به تامين بيش از 30% سرمايه لازم نيستند و مابقي را بانك ها و موسسات بين المللي بصورت وام هاي ميان مدت در اختيار آنان قرار مي دهند. از سوي ديگر چون توانير خريدار انحصاري برق نيروگاه هاست، وزارت دارايي به نمايندگي از دولت پرداخت مطالبات و هزينه هاي ظرفيت آماده نيروگاه را در صورت عدم پرداخت مطالبات سرمايه گذار و يا عدم خريد برق از سوي توانير تضمين مي نمايد.
در دوره ساخت نيروگاه، سازمان توسعه برق ایران از طريق مهندسين مشاور خود روند اجراي پروژه و رعايت مشخصات فني را درحدي كه در قرارداد پيش بيني شده است زيرنظر دارد و در زمان بندي توافق شده با سرمايه گذار، وظايف احداث تاسيسات خارج از فنس نيروگاه را انجام مي دهد تا واحدهاي نيروگاه به موقع راه اندازي و وارد مدار شوند.
پس از انجام تست هاي لازم و رفع نواقص و رسيدن نيروگاه به بهره برداري تجاري، نمايندگي سازمان توسعه برق ایران خاتمه يافته تلقي شده و پيگيري پروژه در دوره بهره‌برداري تجاري و پرداخت صورتحساب هاي خريد برق را توانير خود بعهده ميگيرد.

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 6- نمونه موافقت نامه ساخت - بهر ه برداری - واگذاری(BOT)

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی فلوچارت اجراي طرحهاي نيروگاه BOT

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی راهنماي سرمايه گذاري بخش خصوصي

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 9- دستورالعمل پيش ارزيابي سرمايه گذاران